• Professor Prathibha Mahanamahew – 2011 to 2014
  • Dr. KMN Kumarasinghe – 2020